Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2018 г. - Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,39
ISBN: 2010012099
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева

Всички Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Подробните авторски коментари предлагат систематизиран преглед на основните положения в осигурителната материя и акцентират върху новите моменти в осигурителното законодателство: измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.; промяната в условията за упражняване на правото на лицата, родени след 31.12.1959 г., да променят осигуряването си от един в друг пенсионен фонд; реда за осигуряване на командированите или изпратените работници и служители в страни от Европейския съюз; новите моменти в отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица; промените в КТ и в КСО, свързани с осиновяването на дете до петгодишна възраст; условията и реда за придобиване и упражняване на право на пенсия от ДОО и новите правила за изчисляване на пенсията от трудова дейност; правата на лицата, осигурявани в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове и др. Предложени са и експертни решения на конкретни примери и казуси от практиката. Компактдискът съдържа всички нормативни актове на социалисти и на здравното осигуряване, регламентите на Европейския съюз, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които Република България е страна, както и актуална практика на Върховния административен съд. Целевата аудитория на книгата са: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на "Националния осигурителен институт" и "Националната агенция за приходите"; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.

...илото на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) 30 януари 2018 г ... Промени в осигуряването през 2019 г. ... ., 10.00 -14.00 ч. София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина" № 33 а Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване - 2018 г. Окончателният размер на осигурителния доход за 2018 г. ще се установи въз основа на данните, декларирани до 30.04.2019 г. в спра ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ... . ще се установи въз основа на данните, декларирани до 30.04.2019 г. в справката към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018 г. § 2. За 2020 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от 44-то Народно събрание на 23 май 2018 г. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. - 380 лв. Експерт по социално осигуряване Резюме Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на ... № 410 от 10.01.2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г. на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 20-29-20 от 28.04.2020 г. Относно: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2. На основание чл. 16, ал. 1 от закона за 2018 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС. ii. Промени в КСО (в сила от 01.01.2018 г.). 1. Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЛАСТ БУРГАС, 2018 Г. Дата: 20.04.2020 Прочетено: 10 Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. / Social Security Code of 2003, last amended in 2014 Закон за здравното осигуряване 1998 г., последно изменен през 2016 г. годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. - 380 лв. Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално Програмата накратко. 25 Февруари 2019 г.: от 14.00 ч.- Социално и Здравно Осигуряване с Катя Кашъмова - местата за тази лекция са запълнени, но все още има места за обученията на 26 и 27 Февруари. 26 Февруари 2019 г.: от 09.30 до 17.30 ......