Безплатна електронна библиотека

Закон за Данък върху добавената стойност. В сила от 1 януари 2006 г.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,85
ISBN: 34545
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за Данък върху добавената стойност. В сила от 1 януари 2006 г. epub книги безплатно

Описание:

...т 2005 г., в сила от 01.01.2006 г ... Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в ... ... .) (1) Не е доставка по ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.01.2009 г. Обн. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г. § 1. В чл. 6, ал. 3 се създава т. 3: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2014 ЗДДС 2014. В сила от 01.01.2007 г. ... (из ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . В сила от 01.01.2007 г. ... (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за ... Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2013 г. ... във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение ... ~ 1 ~ www.tera-bg.com ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Обн . (1) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за ... Преглед на основните промени в Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2009 г. В следващите редове ще разгледаме накратко по-съществените промени в нормативната уредба на ... Във връзка с приетия нов Закон за хазарта в сила от 1 юли 2012 г. са предвидени промени в разпоредбите, уреждащи данъка върху хазартната дейност, включително регламентиране облагането на ... В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г. В Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с който са въведени ... ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. В сила от 01.01.2020 г. Обн. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г. ... Данък върху добавената стойност 11 730 000,0 1.5. Акцизи 5 695 200,0 По Глава седемнадесета „а" от закона право да се регистрира за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има всяко регистрирано по чл. 96, 97 и чл. 100 ......