Безплатна електронна библиотека

Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие - Карамфил Манолов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,71
ISBN: 9789543830374
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Карамфил Манолов

Всички Карамфил Манолов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

КАРАМФИЛМАНОЛОВ е доктор на социологическите науки, старши научен сътрудник вИнститута за изследване на обществата и знанието при БАН. Автор е надесетки публикации - статии и монографии в областта на теорията насоциологическото познание, социологията на труда, социологията напредприемачеството, по-важните от които са монографиите„Социологическата традиция - проблеми и перспективи" {2007, Варна,Славена), „Предприемачеството"(200в, София, Академично издателство„Проф. Марин Дринов"), „Културният ресурс на предприемачеството" (2000,София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов"), „Новото българскопредприемачество в преходния период" (1495, София, Академичноиздателство „Проф. Марин Дринов"). На основата на анализа на социологическата традиция, в книгата серазкрива дълбоката криза в съвременната социология, породена от липсатана фундаментално единство на социологическото познание, което довежда допреформулировка на „дилемата на Хобс", а именно - обществена принуданад индивидуалния избор и поведение или свобода за индивидуалния избор иповедение в ставането (възникване и изчезване) на социалния живот,откриваща нов хоризонт за синтетичен социологически подход къмизследването на социалните явления. Търсенето на идейни мостове запостигане фундаменталното единство на социологическото познание довеждадо формулиране на едно ново теоретично понятие „сострема", коетоизразява диалектическото противоречие и единство между обединението нахората и тяхната автономия в съвместния им живот. Понятието „сострема"позволява социалното явление да се концептуализира катообществено-индивидуален процес, който обхваща както участието начовешкия индивид в обществения живот, така и участието на другите хора,представляващи обществото, в неговия личен живот, а съвместният живот нахората в обществото да се разглежда едновременно като тяхно обединение,при запазване на обособеността им. Така концептуализираното понятие „сострема" е развито до теоретиченинструмент, който е приложен към социологическото изследване напредприемачеството с цел да бъде пресъздаден реалният процес на неговотоставане (възникване и изчезване) и да бъдат изведени тенденциите ибалансите в социалните взаимодействия между предприемача и останалитеучастници в предприемачеството. Предложената теоретична рамка засоциологическо изследване разкрива възможности да се интерпретиратотделните състояния на социалната система на предприемачеството, аименно интеграция и стабилност, дезинтеграция и нестабилност, криза иразпадане и така да се постигне цялостно познание за предприемачествотокато социално явление.

... на икономиката между страните от Югоизточна ... Основни социологически понятия - публичен документ ... ... В противен случай настъпва разрив между обществото и човека и се създават условия за тирания. Римският социален свят формира нови социологически мисли в рамките на философията. СОЦИОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ (задълж ... PDF СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ... . СОЦИОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ (задължителна само за ... Ето защо целта на курса е да ги запознае с основни социологически понятия, ... Тази лекция представя основните проблеми в курса и ... Затворените комплекси вече не са само тенденция, а се обособяват като отделен сегмент на пазара на недвижими имоти. Увеличава се броят на купувачите, които търсят жилища единствено в комплекси от затворен тип. посочени в глава седма на Закона за социалното подпомагане и това са: републиканския бюджет, общинските бюджети, национални и международни * Възходящата мобилност може да се осъществи в две основни форми: проникване на отделен индивид от нисш слой в по-висок слой;или създаване на нова група от такива индивиди и проникване на ......