Безплатна електронна библиотека

Актовете на Съда на Европейския съюз -правни последици - Станислав Костов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,74
ISBN: 978-954-730-716-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Станислав Костов

Най-добрият Актовете на Съда на Европейския съюз -правни последици pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгатапредставлява първото съвременно цялостно изследване в Европа върху актовете наСъда на Европейския съюз и техните правни последици. Представени са всичкипроизводства, които се развиват пред Съда на ЕС, и правният режим на актовете,които Съдът на ЕС постановява в рамките на тези производства. Специално вниманиее отделено на заключението на генералния адвокат и на неговото въздействие върхупостановените съдебни актове. Подробно са изследвани въпросите, свързани съсструктурата и публикуването на актовете на Съда на ЕС, и механизмите за защитасрещу нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения. Обсъден е проблемътдали непреведено на български език съдебно решение е обвързващо за националнитесъдилища. Правните последици на актовете на Съда на ЕС са разгледани в двааспекта. От една страна, авторът представя задълбочен и подробен анализ навъпроса дали актовете на Съда на ЕС са източник на право. Той защитава тезата,че само онези съдебни актове, които пораждат, изменят или прекратяват действиетона правни норми, представляват източник на право, и богато илюстрира изложениетос примери от практиката. От друга страна, предмет на изследване е действието наактовете на Съда на ЕС по отношение на лицата и във времето в различнитепроизводства, както и тяхната изпълнителна сила. Книгата е предназначена засъдии, практикуващи юристи и студенти по право, международни отношения илиевропеистика, както и за всички, които се интересуват от функционирането на Съдана ЕС.Станислав Костов е адвокат и главен асистент по право на Европейскиясъюз в катедра „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. КлиментОхридски”.

... с 2 - актовете на ... а) тълкуването на Договора за функционирането на Европейския съюз; б) валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза ... PDF БЕЗ(УСЛОВНОТО) ОСЪЖДАНЕ НА „УСЛОВНОТО ОСЪЖДАНЕ" ... . Правните последици от Решението на Съда на Европейския съюз по дело C- C-673/16 Coman.....83 Какви биха били правните последици за държава членка, коя-то не изпълнява предписанията на Съда на ... Темата на разговора бяха новите промени в НПК с бр. 63 на ДВ, в сила от 05.11.2017г., с ко ... Съд на Европейския съюз 34/17 ... .....83 Какви биха били правните последици за държава членка, коя-то не изпълнява предписанията на Съда на ... Темата на разговора бяха новите промени в НПК с бр. 63 на ДВ, в сила от 05.11.2017г., с които бяха въведени изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г ... При наличие на празноти, от значение е практиката на Съда на Европейския съюз (преди това - Съда на Европейските общности), който е овластен да тълкува актовете на Европейския съюз. Пенев е да се развие на законодателно ниво идеята, залегнала в чл. 22, ал. 4 от Закона за КС - законодателят да предприеме действия за уреждане на правните последици от актовете му, които са ... Новата статия на Anja Wiesbrock в German Law Journal разглежда решението Kücükdeveci на Съда на ЕС. Wiesbrock отбелязва, че общата тенденция е Съдът да преценява обосноваността на актовете най-напред чрез теста за ... Съвета на Европейския съюз, за който се явява г-н Arthur Alan Dashwood, директор в Правната служба, и г-жа Jill Aussant, юридически съветник, в качеството ... подадена в секретариата на Съда на 21 април 1993 г., Право на Европейския съюз. ... изследването се стреми да отрази богатата съдебна практика на Съда на ЕО, основния гарант за неговото спазване на територията на целия Европейски съюз. ... На 15.12.2017г. в съдебната палата съвместно с Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград се проведе - „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.", посветен на 69 - тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за ... European Commission - Press Release details page - Европейска комисия Съобщение за медиите Брюксел, 24 януари 2013 г. Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз поради непълното транспониране от страна на България, Естония и ......