Безплатна електронна библиотека

Поземлени имоти. Правна уредба при градоустройствени и технически изисквания - Асен Запрянов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,32
ISBN: 954-730-140-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Асен Запрянов

Най-добрият Поземлени имоти. Правна уредба при градоустройствени и технически изисквания pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата на извecтния пловдивcки адвокат pазглeжда пpавната уpeдба на нeдвижимитe имоти във вpъзка c гpадоуcтpойcтвeнитe и тexничecкитe изиcквания и в cвeтлината на цeлитe, cтоящи пpeд уcтpойcтвото на ceлищнитe и извънceлищнитe тepитоpии. Pазглeдани cа въпpоcитe на тepитоpиалноуcтpойcтвeнитe плановe, на двоpищнитe peгулации, пpактичecкитe въпpоcи на благоуcтpойcтвeнитe отчуждавания и на контpола въpxу тepитоpията и дp.Поcочeна e cъдeбната пpактика по pазглeжданитe cлучаи и e извeдeна нeобxодимоcтта от законодатeлно уcъвъpшeнcтванe на ноpмативната уpeдба.

... разпореждане с реални части от поземлени имоти в границите на населените места и на селищните образувания ... 12. Територия и поземлени имоти. Предназначение на ... ... . Настоящата статия има за цел да разясни какви са особеностите при закупуване на недвижими имоти в България от чуждестранни граждани, каква е процедурата, която се спазва при закупуването на недвижимия имот и кои са ... Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици На о ... Книги от Асен Запрянов | Ортограф - антикварна книжарница ... ... Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици На основание на: Закон за устройство на територията - чл. 190; чл. 191 Поземлени отношения и комасация ... Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от държавния поземлен фонд ... Нормативна уредба. Чл. 24, ал. 1, чл. 24в от Закона за собствеността и ... Услуга: 2083 Издаване на виза за проектиране Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради ... Алгоритъм на правна сделка покупко - продажба на недвижим имот е универсално описание на стъпките за покупко продажба на недвижими имоти в съответствие с българската нормативна уредба... Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Правна уредба: съдържа се в двата закона - Закона за общинската собственост /ЗОС/ и Закона за държавната собственост /ЗДС/. Има някои правила от ЗС - отнася се за формата на тези договори. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 175 София, 29.03.2012 година Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 27 март две хиляди и дванадесета година, в състав: 3.3 Подзаконови нормативни АКТОВЕ ПО ЗКИР. Нор­мативните актове, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър, отговорните институции и сроковете за изработването им са дадени таблица № 4. При неспазване на този срок държавата може да изкупи земеделските земи по цени, определени с наредба на Министерския съвет. Аналогична нормативна уредба се съдържа и в ЗГ. Важно е да се отбележи, че всички разпоредби на Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ (ЗАПОВЕД № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ) за определяне на технически изисквания и условия за контрол към ... Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я. С М Е Т Н А П А Л А Т А. Д О К Л А Д. за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост, в община Нова ... Съгласно чл. 12, ал. 1 ЗУТ „застрояване" по смисъла на ЗУТ е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти. 6.2.4.2.4. Урегулиране и застрояване на поземлени имоти в общ УПИ без учредяване на съсобственост 6.2.5. Урегулиране на поземлените имоти при условията на чл. 16, ал. 1-5 ЗУТ (градска комасация) 6.2.5.1....