Безплатна електронна библиотека

Софийски районен съд. Решения по административно-наказателни дела - Калин Калпакчиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,49
ISBN: 14337
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Калин Калпакчиев

Можете да изтеглите книгата Софийски районен съд. Решения по административно-наказателни дела във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Наказателната колегия на Софийския районен съд за първи път в историята на българската съдебна система публикува влезли в сила решения по административнонаказателни дела.Сборникът съдържа 163 решения по отделни закони, които регулират важни обществени отношения - Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закона за туризма, Закона за движението по пътищата, Валутния закон, Закона за хазарта, Закона за радиото и телевизията, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за акцизите, Закона за данъка върху добавената стойност и др. Разгледани са казуси по наказателни постановления,издадени от различни държавни институции.Съставителите на сборника - съдиите Мирослава Тодорова, Владимир Астарджиев и Калин Калпакчиев посочват, че в работата си районните съдии се сблъскват със сериозен проблем - процедурата по обжалването на постановените съдебни решения по административнонаказателните дела приключва на ниво окръжни съдилища, поради което районните съдии нямат възможност да съпоставят работата си с тази на колегите си от другите районни съдилища в страната. Този проблем стои с още по-голяма сила пред държавната администрация, която има правомощия да издава наказателни постановления, както и пред гражданите, които ги обжалват, защото те непрекъснато се сблъскват с противоречива съдебна практика по административнонаказателните дела. Издаването на книга с първоинстанционни съдебни актове, които проследяват начина и същността на държавната намеса в обществените отношения по горепосочените закони, със сигурност ще бъде полезна за представителите на правната доктрина и практика, за студентите по право, и за всеки, който се интересува от защитата на своите права пред съда.

...С по протокол № 15 от 12 ... СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ... .05.2020 г., Правила и мерки за работата на съдилищата в ... Електронни съдебни дела. В портала за електронни съдебни дела с помощта на потребителско име и парола, предоставени Ви от съответния съд, имате възможност да влезете и да видите движението по Вашето дело. Съгласно Заповед А-299 ... Справки по всички видове дела - Софийски районен съд ... . Съгласно Заповед А-299/15.05.2020г., работното време на службите в САС е следното:. Справки по дела, подаване и получаване на документи, се извършва: - в регистратурите от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. Годишно в него постъпват и се приключват по над 100000 дела. Въпреки голямата си натовареност, а може би и зареди нея, Софийски районен съд е една динамична и жизнена съдебна институция, която ... Електронни съдебни дела. В портала за електронни съдебни дела с помощта на потребителско име и парола, предоставени Ви от съответния съд, имате възможност да влезете и да видите движението по Вашето дело. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Борис Динев - съдия в Софийски районен съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие ... Софийският районен съд патентова логото си. Всичко мара втасала в СРС, та се стигна до регистрация на търговски марки в патентното ведомство от М.Лалов, а не се упражнява контрол за просрочени с години дела за ... НАСРОЧЕНИ ДЕЛА: СТАНДАРТИ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СЪДА: РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 235, АЛ.5 ОТ ГПК: СПОРАЗУМЕНИЕ ПО АПК: СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПО ДАТА: ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: ГОДИШНИ ... Специализиран наказателен съд уведомява, че от 14.05.2020г. продължава дейността си съобразно Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен ... i. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 1. Участници в стажантската програма. В програмата могат да участват само студенти от iii-ти до v-ти курс от специалност „Право" от Юридически факултет към УНСС и съдии от Софийски районен съд. съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд: 02/9219321: Отгова...