Безплатна електронна библиотека

Закон за нормативните актове

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,65
ISBN: 978-954-730-628-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Представена еправната рамка на процеса на подготовката, из­да­ва­не­то и при­ла­га­не­то нанор­ма­тив­ни­те актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът заприлагането му, Законът за международните договори на Република България иЗаконът за „Държавен вестник”. Включени са извлечения от Конституцията наРепублика България, от Закона за Конституционен съд, отАдминистративнопроцесуалния кодекс и от правилниците, които уреждаторганизацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет в часттаим, регламентираща нормотворческия процес.В допълнение е поместеноизвлечение от консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейскиясъюз, предвид предстоящото влизане в сила на Договора от Лисабон. Поместени сатекстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС, правно обвързващото имдействие и процедурите по приемането им.Текстовете са анотирани спрепращания между правни норми, включени в сборника, към други нормативни актовеи към решения на Конституционния съд.

...ства процеса по изготвяне, съгласуване и приемане ... store.bg - Закон за нормативните актове 2017 - книга ... ... Седмо издание към 5 май 2016 г. Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания". Представена е правната рамка на процеса на подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове. Актове за изработване на устройствени планове Ак ... Нормативни актове - понятие, видове, юридическа сила ... ... . Актове за изработване на устройствени планове Актове за одобряване на устройствени ... ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие ... Съгласно Закона за нормативните актове подзаконови нормативни актове са постановленията на Министерския съвет, правилниците, наредбите и инструкциите. ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Обн.ДВ.бр.27 от 3 Април 1973г., изм.ДВ.бр.65 от 21 Юли 1995г., доп. ДВ.бр.55 ... Нормативни актове. Последваща оценка на въздействието на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г ... Задължителна съдебна практика на ВКС по Закон за нормативните актове, решения по чл. 290 от ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума 11 септември 2018г. Проектът на Закон за защита на търговската тайна и изготвен във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България като държава член на Европейския съюз да транспонира в националното ... Научи повече за книгата "Закон за нормативните актове 2019" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Сборник с нормативни актове по гражданско, вещно, облигационно, семейно и наследствено право. ... 506 Действие на гражданския закон § Конституционна основа 545 ЗНА Закон за нормативните ... Виж откритите Начало за търсене "закон за нормативните актове " в . (3) Службата по трудова медицина извършва своята дейност в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) ЗНА - Закон за нормативните актове. ЗНЗ - Закон за народното здраве. ЗНО - Закон за наемните отношения. ЗНС - Закон за народните съвети. ЗНСНЗ - Закон за научните степени и научните звания Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата Приет с ПМС № 169 от 02.07.2009 г. Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.69 от 28 Авг... Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. не отменя текстовете на Закона за нормативните актове (ЗНА). Този закон цели да усъвършенствува подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове. За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент. ЗАКОН за данък върху добавената стойност ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената...